Privacy Policy

Inledning

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Fastigiata vill med den här integritetspolicyn visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig

Fastigiata, organisationsnummer 559325-6158, Odelbergs väg 11, 134 40 Gustavsberg, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken “Kontaktinformation till Fastigiata”.

När samlar vi in dina personuppgifter?

  • När du kontaktar Fastigiata
  • När vi med ditt informerade samtycke ber om dina personuppgifter för senare kontakt och process

Vilka uppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är information om namn, fastighet och kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress. När du kontaktar Fastigiata hanterar vi de personuppgifter som är relevanta för ärendet. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Vad använder vi uppgifterna till?

När du kontaktar oss via vår hemsida, telefon och mejl kommer vi att registrera dina personuppgifter i vår databas. De personuppgifter som du lämnar använder vi för att hantera förfrågningar och för att föra egen statistik. Personuppgifterna kan också komma att användas för informationsbehandlingsändamål, uppföljning och utveckling av Fastigiatas verksamhet samt för att bevaka Fastigiatas rätt.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Fastigiata kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Fastigiatas räkning, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. Det är alltid Fastigiata som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att:

  • tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet
  • tillvarata Fastigiatas rättsliga intressen
  • upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.
  • Fastigiata strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES, men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör genom exempelvis en molntjänst. Fastigiata vidtar organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Länkar till externa webbplatser

Fastigiatas webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Fastigiata. Fastigiata ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

Förändringar av integriteringspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer Fastigiata att publicera den justerade integritetspolicyn på fastigiata.se med information om när ändringarna träder i kraft. Om Fastigiata genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Fastigiata också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på fastigiata.se.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Fastigiata ger du din tillåtelse till att Fastigiata registrerar och lagrar uppgifter om din fråga samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling kommer Fastigiata att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Fastigiata använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken “Kontaktinformation till Fastigiata”. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Det innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller kontakter för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs för att uppfylla andra lagkrav, som exempelvis Bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Fastigiata kommer på eget eller den registrerades initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. För kontaktvägar se rubriken “Kontaktinformation till Fastigiata”. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras får du gärna kontakta Fastigiata eller så kan du höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du kan när som helst avstå från att ta emot kommunikation från Fastigiata. Du är alltid välkommen att kontakta Fastigiata för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt två gånger per år begära information om vilka personuppgifter som Fastigiata behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss gärna på adresserna under rubriken “Kontaktinformation till Fastigiata” om du vill veta mer om hur Fastigiata behandlar dina personuppgifter.

Kontaktinformation till Fastigiata

Har du frågor om Fastigiatas behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:
Fastigiata
Odelbergs väg 11
134 40 Gustavsberg, Sverige

info@fastigiata.se

För att vi ska kunna säkerställa att registerutdraget mottas av rätt person så kommer registerutdraget skickas med rekommenderat brev till dig.

Handläggningstiden kan variera men vi garanterar att du får tillgång till ditt registerutdrag senast 30 dagar från inkommen begäran.

Om du begär ut dina personuppgifter mer än två gånger per år kommer Fastigiata att ta ut en avgift för att täcka sina hanteringskostnader på 500 kr. Avgiften betalas in på förhand på ett av Fastigiata anvisat konto.

Säkerhet

Fastigiata har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Användning av kakor (cookies)

I syfte att förbättra vår webbplats använder Fastigiata kakor (cookies) som samlar in information om hur webbplatsen används.

Fastigiatas integritetspolicy börjar att gälla från och med den att laddas upp på Fastigiatas:s webbplats den 30 juni 2022.